divendres, 8 de juny de 2018

VISITE À LA MATERNITÉ D’ELNE


Avec les élèves de 4e ESO, on a visité la Maternité d’Elne, en Languedoc-Roussillon. C’était une visite organisée avec le Département d’Histoire et on a aussi profité pour pratiquer le français !


On a été très frappés par l’histoire de la Maternité, une histoire de générosité et d’empathie qui nous a laissé très touchés.


dijous, 7 de juny de 2018TRAVAIL POUR L’ÉTÉS2
Les élèves qui ont raté le Français S2, doivent faire le DOSSIER qu'on a distribué en classe. C'est un travail OBLIGATOIRE.


Les élèves qui ont passé le Français S2, peuvent faire le DOSSIER qu'on a distribué en classe. C'est un travail OPTIONNEL. Si vous le présentez en septembre, il peut vous donner jusqu’à un point à ajouter à la note du premier trimestre.

S3
Les élèves qui ont raté le Français S3, doivent faire le DOSSIER qu'on a distribué en classe. C'est un travail OBLIGATOIRE.

Les élèves qui ont passé le Français S3, peuvent faire le DOSSIER qu'on a distribué en classe. C'est un travail OPTIONNEL. Si vous le présentez en septembre, il peut vous donner jusqu’à un point à ajouter à la note du premier trimestre.

S4
Les élèves qui ont raté le Français S4, doivent compléter le manuel VACACIONES SANTILLANA 1.

Les élèves qui ont passé le Français S4, peuvent compléter le manuel VACACIONES SANTILLANA 1.C'est un travail OPTIONNEL. Si vous le présentez en septembre, il peut vous donner jusqu’à un point à ajouter à la note du premier trimestre.

dijous, 26 d’octubre de 2017

Seminari de Francès Programació curs 2017-2018

Bienvenus au blog de Français !
Cette année on a reçu la visite du collège Iqbal Masih, de Saint Denis, au nord de la France. D’autre part, on a travaillé avec des nouveaux outils comme Quizzyourself, Genially ou Thinglink. Suivez notre blog, on vous raconte !

Benvinguts al bloc de francès! Aquest any, hem rebut la visita de l'institut Iqbal Masih, de Saint Denis, al nord de França. D'altra banda, estem treballant amb noves eines informàtiques com Quizzyourself, Genially o Thinglink. Us ho anem explicant al bloc!

On a eu l'opportunité de faire des activités bilingues avec les élèves de Saint Denis.

Amb els alumnes de Saint Denis, vam fer activitats bilingües.

dilluns, 18 de gener de 2016

Seminari de Francès Programació curs 2017-2018. 1r Batxillerat Optativa. Francès Segona Llengua Estrangera

1r Batxillerat
Optativa. Francès Segona Llengua Estrangera
1r, 2n i 3r Trimestre (4 hores setmanals)

Llibre de text: Essentiel 3 Llibre de text i llibre d’exercicis.
Llibres de lectura: Llibre de lectura adequat al nivell dels alumnes en préstec del fons de la biblioteca del Seminari
Material informàtic: Utilització de programes informàtics per a l’aprenentatge de la llengua i aplicacions especialment orientades a l’aprenentatge de la llengua com Quizzyourself.
Material audiovisual: Pel·lícules franceses en VO i subtitulades en francès. Treball a classe sobre les pel·lícules.

Metodologia: En aquest curs, s’introduirà la pràctica basada en models de l’examen de DELF Scolaire niveau A2, ja que es fomentarà que els alumnes que estiguin preparats, s’hi presentin.

Professora: Noemí Salas Suades.


Continguts:
1er trimestre de francès LE (matèria Optativa)

Mòdul 1

Funcions
Comunicar-se a classe (repàs)
Demanar i donar l’opinió
Jugar amb les conjugacions
Expressar els gustos personals (repàs)
Descriure algú (repàs)
Expressar sentiments i emocions

Lèxic
L’opinió
Adjectius (qualitats, defectes, estat d’ànim)

Gramàtica
Imperatiu afirmatiu i negatiu
Verbs en present (repàs)
Gènere dels adjectius (repàs)

Continguts Socio-culturals
Actituds i comportaments a classe
Maig del 68
Relacions entre adolescents


Mòdul 2

Funcions
Explicar un esdeveniment en passat
Comparar un relat oral i la seva versió escrita
Expressar l’obligació
Posar l’èmfasi en qui realitza l’acció
Indicar els moviments
Parlar del futur

Lèxic
Ciutat i vida quotidiana
Tasques domèstiques
Sensacions
Grans xifres

Gramàtica
Passé composé (repàs)
L’obligació: il faut / devoir
Pronoms tònics
Verbs del 3er grup
Pronom y

Continguts Socio-culturals
Jornada d’un professor a França
Co-educació i repartiment de les tasques domèstiques
Respecte per la natura

Mòdul 3

Funcions
Fer un relat en passat
Descriure un personatge imaginari
Explicar records d’infància
Fer prediccions
Parlar del futur

Lèxic
Parts del cos
Jocs, lleure, esports
Signes del zodíac
Expressions de temps

Gramàtica
Ús de l’imperfecte i el passé composé
Conjugació de l’imperfecte
Ús dels temps de futur: present, futur proche i futur simple
Conjugació del futur simple

Continguts Socio-culturals
L’Antiguitat
Invents
Pobresa a l’Índia
Ciència ficció

Mòdul 4

Funcions
Parlar d’hàbits musicals
Expressar la freqüència
Definir o descriure detalladament
Comparar cançons, grups musicals
Explicar l’evolució d’un grup musical

Lèxic
Música, cançons
Expressions de temps
Registre familiar

Gramàtica
Negació: passé composé, rien... ne, personne... ne
Si o oui
Pronoms relatius: qui, que, où
Comparatius i superlatius irregulars

Continguts Socio-culturals
Gustos musicals
Artistes francòfons
Zebda


Mòdul 5

Funcions
Descriure els diferents moments d’una acció
Parlar d’esports de risc
Demanar, donar explicacions, argumentar
Demanar, donar un consell
Telefonar, respondre al telèfon
Comunicar les paraules d’algú

Lèxic
Esports
Telèfon
Jocs de paraules
Llenguatge formal, llenguatge familiar

Gramàtica
Els diversos moments de l’acció
Pronoms personals

Continguts Socio-culturals
Hàbits i psicologia dels joves

Mòdul 6

Funcions
Indicar la manera de fer alguna cosa
Indicar la quantitat
Explicar un incident del passat
Fer una investigació, interrogar
Raonar lògicament i justificar els passos fets

Lèxic
Adverbis de quantitat
Els habitatges: l’edifici, els pisos, el veïnatge
Jocs de paraules

Gramàtica
La quantitat: trop, tres, beaucoup, assez, peu
Números cardinals i ordinals

Continguts Socio-culturals
Indústria de l’alimentació
Benestar psicològic
Convivència
Enigmes policíacs
Jocs Olímpics


Procediments i pràctica de competències.
Aspectes generals.

S’incentivarà la competència digital a través de la utilització d’aplicacions específiques com Quizzyourself.


Es treballarà en especial la competència oral, lligada a valors com l’autoestima i el respecte mutu, a través de les nombroses presentacions orals.

Es treballarà també a partir de models basats en l’examen oficial DELF Niveau A2, per entrenar l’alumne de cara a una eventual prova real.

A partir de models de situacions reals, treballarem la gramàtica emfatitzant l'ús de la llengua per comptes dels conceptes tècnics. Els alumnes han d'usar la llengua com una eina per relacionar-se amb el seu entorn, no com una funció metalingüística del llenguatge. El treball individual i creatiu dels alumnes és especialment emfatitzat en els projectes. D'acord amb models de referència, hauran d'elaborar texts i diàlegs sobre fets quotidians o imaginaris per tal de demostrar la seva competència comunicativa.
L’aprenentatge es farà de forma inductiva i es facilitarà a l’alumne el material necessari per la seva recerca i el seu treball ( biblioteca de classe, obres de consulta, internet...)


Comprensió oral
- Percepció, localització i identificació d’elements significatius: identificació del present i de les diferències d’ús, dels verbs pronominals , identificació dels plurals dels noms i adjectius, identificació dels adjectius masculins i femenins, identificació de les formes negatives, identificació dels pronoms d'objecte directe i indirecte.
- Comprensió global i específica de textos orals, emprant tècniques de deducció, inferència i formulació d’hipòtesis.   - Identificació dels elements que donen un caire informal a una carta. Necessitat d’una entonació particular per saber si la frase és interrogativa o afirmativa.
- Reconeixement de diferències entre el codi oral i el codi escrit.
- Organització del discurs: fer preguntes coherents i respondre a les preguntes dels altres.
 - Organització i estructuració de cartes informals i textos d’opinió.
Comprensió escrita
- Comprensió global i específica de textos escrits, emprant tècniques de deducció, inferència i verificació d’hipòtesis. - - - Deducció del significat de paraules o expressions a partir del context.
- Deducció del significat de frases o paraules a partir de definicions o altra formulació sinonímia d'aquestes frases o paraules.
- Adequació de diferents tipus de lectura a la diversitat d’intencions del lector i de les funcions dels textos.
- Lectura ràpida per associar el contingut del text a un títol o a una foto determinada.
- Lectura exhaustiva per respondre a preguntes de comprensió global i/o específica d’un text. Lectura exhaustiva per trobar expressions sinònimes al text i lectura exhaustiva per tal d’escollir l’opció correcta.
- Lectura exhaustiva per tal d’establir si afirmacions sobre el text són vertaderes o falses.
- Preguntes sobre el contingut d’un text, d’un document, d’una informació escrita.
Expressió oral
- Organització de les idees per descriure's i descriure els altres.
- Organització de les parts del discurs oral per expressar-se - Producció a partir de suports i pautes lingüístiques i textuals.
- Confecció de frases i textos amb la paraula o expressió adequades.
- Capacitat de preguntar, de respondre, d’explicar fets de la vida pròpia i dels altres i també d’utilitzar el francès a classe.
- Reproducció i memorització de models.
- Reconstrucció de models.
-Participació activa en les diferents activitats comunicatives.

Expressió escrita
- Redacció de cartes informals guiades.
- Producció de textos argumentats i d’opinió a partir de pautes.
- Elaboració d'un qüestionari, sondeig o reportatge seguint unes pautes donades.
- Producció de textos descriptius.
- Redacció d'un resum seguint un model.
- Elaboració d'un diàleg a partir d'il·lustracions.
- Dramatització de situacions reals o imaginàries.
- Creació de textos lliures orals i escrits, de textos descriptius, de cartes informals, de textos argumentats i d’opinió, de diàlegs per parelles, de poemes i d'exposicions orals.Actituds, valors i normes
- Interès per comunicar-se i expressar-se.
- Respecte als torns de paraules en qualsevol tipus d’intercanvi comunicatiu (entrevista, conversa, opinió no coincident...).
- Esforç per millorar l’expressió oral i escrita.
- Esforç per superar les dificultats en l’aprenentatge de la llengua estrangera..
- Interès per continuar aprenent.
- Interès per entendre el funcionament de la llengua francesa.
- Interès per desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge.
- Interès per avançar en els continguts i preguntar dubtes, si n’hi ha.
- Valoració de la pròpia identitat cultural en relació amb el respecte als altres.
- Acceptació dels trets culturals propis i diferencials.
- Acceptació del nostre país com un dels de més destinació turística d’Europa.
- Superació dels prejudicis i estereotips sobre les cultures i els pobles.
- Acceptació de formes de vida diferent a la nostra.
- Valoració del francès no només com la llengua de França sinó com la de molts més països.
- Obertura i curiositat intel·lectual.
- Valoració del coneixement d'altres llengües i cultures com a mitjà de desenvolupament personal.


Coordinacions amb altres seminaris
- Elaboració de criteris per a l’avaluació (Seminari d’anglès, llengua castellana i catalana)
- Intercanvis d’opinions sobre el progrés d’alumnes que cursen dues llengües estrangeres(Seminari d’anglès)
- Col·laboració en les sortides 
- Acords sobre gestió de l’aula d’Aprenentatge d’Idiomes i les adquisicions del Departament (Seminari d’Anglès)

Criteris d’avaluació
Es farà com a mínim dos exàmens escrits per cada dossier, així com diversos projectes. També es valoraran altres aspectes com la feina a classe i a casa, l’actitud envers la matèria i la participació a classe.


Seminari de Francès Programació curs 2017-2018. 4rt ESO Francès Turístic (Optativa). Iniciació

Curs 4rt ESO
 Francès Turístic (Optativa). Iniciació
( 3 hores per setmana)
Primer, Segon i Tercer Trimestre

Alumnes
Destinat a alumnes que no han fet mai francès a altres cursos de l’ESO. Curs d’iniciació al francès
Material
Llibre de text: Autors varis:Essentiel et plus 1.
 Méthode de français et cahier d’exercices. Santillana.
Llibres de lectura: Llibrets senzills en préstec del fons del Seminari.
Material informàtic: Utilització de programes informàtics i webs per l’aprenentatge de la llengua.
Material audiovisual: Pel·lícules franceses en VO i subtitulades. Treball a classe sobre les pel·lícules
Projecte: Durant el tercer trimestre es portarà a terme un projecte d’organització d’un treball sobre la Tour Eiffel.
Competència en comunicació lingüística
Competència del tractament de la informació i de la competència digital.
Competència social i ciutadana
Competència cultural i artística
Competència d’aprendre a aprendre
I també desenvolupar l’autonomia i la iniciativa personal.

Professora: Verònica Llerena


Continguts
Mòdul 0

Funcions
Introducció a la llengua francesa
Reconèixer la llengua francesa a l’oral i a l’escrit
Presentar-se i presentar a algú
Descriure i identificar una persona o un objecte
 Saludar.

Lèxic
Adjectius de la descripció
 Material de classe
 Els dies de la setmana
 Els números del 1 al 20

Gramàtica
-Qui est-ce?/ C’est+persona

 Qu’est-ce que c’est?/C’est +objecte

Verb s’appeler/ Verb être (present)
 Gènere dels adjectius.

Civilització
Productes típics francesos
 L’escola a França: assignatures, horaris…………
Similituds entre França i el propi país, entre el francès i la pròpia llengua   

Mòdul 1


Tipologia de textos
Còmics
Micro diàlegs
Jocs d’identificació
Transcripció de diàlegs
Llistes de paraules
Poesies
Enunciats
Tests
Preguntes i respostes
Petits textos

Funcions
Entrar en contacte amb algú
Identificar-se i identificar a algú
Parlar dels objectes de la classe
Identificar un objecte, un color
Rebre i donar consignes
Comunicar en classe

Lèxic
Salutacions
El material de classe
Els colors
Els números fins al 69
Consignes de classe
La comunicació a classe

Gramàtica
Frases interrogatives i respostes
Els articles determinats
Els articles indeterminats

Civilització
França, geografia i cultura
Europa i França

Mòdul 2

Tipologia dels textos
Entrevistes
Diàlegs
Conversa telefònica
Jocs orals
Transcripcions de diàlegs
Descripcions de personatges
Imatges il·lustrades
Enunciats
Tests

Funcions
Informar-se sobre les característiques d’una persona
Descriure una persona
Descriure’s un mateix
Dir les coses que ens agraden i les que no ens agraden
Preguntar i explicar les activitats quotidianes
Negar

Lèxic
Adjectius qualificatius per descriure una persona
 Els esports.
 L’oci.
 Les activitats de cada dia.
Els gustos

Gramàtica
Frases interrogatives
Gènere i nombre dels adjectius variables i invariables
Present dels verbs acabats en –er més freqüents.
 Verbs faire, être.
On et nous.

Civilització
Les BD de parla francesa.
Psicologia i arts plàstics

Mòdul 3

Tipologia de textos.
Cançons
Mini diàlegs
Resposta a una entrevista
Poesia
Jocs orals i escrits
 E-mails i petites cartes.
 Informacions i comentaris sobre Europa.
 Textos autèntics.
Joc de lectura.
 Mots encreuats.
Tests.

Funcions
Demanar i dir l’edat.
 Informar-se sobre la data i dir la data.
 Demanar i dir l’adreça.
 Dir la nacionalitat i el lloc on es viu.
 Buscar corresponsals i escriure una petita carta.
 Invitar a una persona
 Acceptar i refusar una invitació.
Demanar i dir la causa d’una acció, donar una explicació senzilla.

Lèxic
Dies de la setmana, mesos de l’any.
Noms de països i ciutats
Nacionalitats.

Gramàtica
Frases interrogatives: Quel(s)/Quelle(s)/De quelle couleur/Quand..?./Où...?
.Être et avoir (plural).
Verbs en –er.
La causa: Pourquoi/ Parce que.
 Habiter+ noms de ciutats i de països.
 Gènere dels adjectius de nacionalitat.

Civilització:
-Europa i França.
 Les relacions entre països.
 Intercanvis amb joves francesos.

Mòdul 4

Tipologia de textos
Diàlegs, diàlegs per telèfon
Cançons
Transcripció de diàlegs i textos.
Rètols de la vida quotidiana
Extracte de la Declaració dels Drets dels Animals
Fitxes d’identificació, descripcions científiques d’animals i de monuments
Petita poesia
Opinions per e-mail.
 Jocs de lògica.
 Endevinalles.

Funcions
Descriure, caracteritzar o personificar un animal o un objecte.
Informar-se de les particularitats d’un animal.
Indicar una quantitat, comptar fins a 1000, calcular en francès.
Donar el numero de telèfon
Explicar els símptomes d’una malaltia.
Informar-se sobre la salut d’algú
Donar ordres
La utilització del tu i del vous a la comunicació oral.

Lèxic

El cos humà
Les parts del cos d’un animal
Els números del 70 al 1000
Els colors

Gramàtica
La quantitat.
Combien...?
Articles contractés
L’imperatiu
Adjectius possessius
“avoir mal à...”

Civilització
La salut i les malalties.
Els animals de companyia, valors socials i responsabilitats.

Mòdul 5

Tipologia dels textos
Diàlegs
Cartes restaurants
Presentacions
Descripcions
Còmics
Transcripcions de diàlegs
Joc de lògica
Rètols de la vida quotidiana

Funcions
Proposar i demanar un esmorzar
Protestar
Presentar els membres de la família
Descriure a algú
Situar en l’espai
Precisar el moment del dia
Dir l’hora
Explicar les activitats del dia

Lèxic
L’esmorzar

El menjar

Els restaurants i els bars
Els membres de la família
Vestits i accessoris
Els moments del dia
Les activitats quotidianes

Gramàtica
Frases interrogatives
Descripció de persones
L’expressió de l’hora
Articles partitius
La negació amb els articles partitius
Verb prendre al present
Verbs pronominals al present
Adjectius irregulars (gènere i nombre)
Preposicions de lloc

Civilització
Costums culturals, lingüístiques i alimentaries  a França.
L’alimentació i la salut
Les famílies
La solidaritat
L’Àfrica francòfona

Procediments i pràctica de competències.
Aspectes generals
Treballarem a partir de models (imatges, texts, diàlegs, material audiovisual) utilitzant les quatre destreses fonamentals: escoltar, llegir, parlar i escriure. Les activitats seran majoritàriament en parella i en grup, tant a nivell oral com escrit. Això desenvoluparà el sentit de cooperació entre els alumnes i els farà conscients de l'aprenentatge amb un altre company, enlloc de dependre totalment del professor.
Treballarem nocions elementals de la gramàtica emfatitzant l'ús de la llengua per comptes dels conceptes tècnics. Els alumnes han d'usar la llengua com una eina per relacionar-se amb el seu entorn, no com una funció metalingüística del llenguatge, i han d’aprendre la importància de la comunicació no verbal.
El treball individual i creatiu dels alumnes és especialment emfatitzat en els projectes. D'acord amb models de referència, hauran d'elaborar petits texts i diàlegs sobre fets quotidians o imaginaris per tal de demostrar la seva competència comunicativa.
També els farem comparar el francès oral i el francès escrit fent-los deduir normes gramaticals.
a) Comprensió oral
- Activació de la capacitat d’escolta i de percepció auditiva, necessàries per reconèixer i identificar elements significatius.
- Reconeixement de la importància de les entonacions i dels fonemes.
- Saber reconèixer la llengua francesa
- Comprendre la professora quan parla francès a classe, especialment quan dóna les consignes de les activitats.
b) Comprensió escrita
- Saber reconèixer, entre diferents llengües escrites, quan es tracta d’un missatge escrit en francès
- Detectar el sentit mínim de petites informacions escrites
- Relacionar la informació amb les imatges que l’acompanyen i la disposició de la pàgina i els paràgrafs.
c) Expressió oral
- Reproducció i memorització de models.
- Reconstrucció de models.
- Creació o invenció de petits diàlegs, a partir de la introducció de variacions en els models.
- Participació activa en les diferents activitats comunicatives.


Actituds, valors i normes
- Iniciar-se en el gust per l’aprenentatge de la llengua estrangera, generant una actitud positiva envers la nova llengua.
- Apreciar el valor de la comunicació en general i en particular de la comunicació en llengua estrangera i gaudir-ne.
- Valorar i respectar les diferències que es troben en una altra cultura.
- Respectar les normes negociades a classe.
- Col·laborar amb el grup i respectar el treball de grup.
 - Reforçar l’autoestima i la confiança de l’alumne en sí mateix.


Coordinacions amb altres seminaris
Elaboració de criteris per a l’avaluació amb els Seminaris d’anglès, llengua castellana i catalana.
Intercanvi d’opinions sobre el progrés dels alumnes que cursen les dues llengües estrangeres  (Seminari d’anglès)
 Col·laboració en les sortides.
 Acords sobre gestió de l’Aula d’Idiomes i les adquisicions del Departament.(Seminari d’anglès)


Criteris d’avaluació
Es farà com a mínim un examen escrit al final de cada dossier. També es valoraran altres aspectes com la feina a classe i a casa, l’actitud i l’interès envers la matèria amb el següent percentatge:
70%  Comprensió oral, exàmens, projectes i treballs fets tant a classe com a casa.
30% Bon comportament i participació a la classe, treball, interès, constància. Respecte envers els altres. Cura del material. Puntualitat.

Seminari de Francès Programació curs 2017-2018.4rt d’ESO Matèria Optativa de Segona Llengua Estrangera. (Continuació)

4rt d’ESO
Matèria Optativa de Segona Llengua Estrangera. Continuació
 (3 hores per setmana)
Primer, Segon i Tercer Trimestre

Material
Llibre de text: Autors Varis, Essentiel et plus 2. Llibre de text i llibre d’exercicis.
Llibres de lectura: Llibres senzills en préstec del fons de la biblioteca del Seminari
Material informàtic: Utilització de programes informàtics per a l’aprenentatge de la llengua i aplicacions especialment orientades a l’aprenentatge de la llengua com Quizzyourself o Thinglink.
Material audiovisual: Pel·lícules franceses en VO i subtitulades. Treball a classe sobre les pel·lícules.

Metodologia: Es privilegiarà l’approche actionnel, incentivant l’aprenantatge per l’acció així com l’aprenantatge cooperatiu. Aquest enfocament es concretarà en diversos projectes que tenen per objectiu que l’alumne utilitzi el francès per a fer diverses activitats. Són activitats que, en la mesura del possible, tenen repercussió en el món real.

Professora: Noemí Salas Suades.

Continguts
Essentiel et plus 2
Mòdul 1

Tipologia dels textos

Frases i expressions per a comunicar a classe

Diàlegs
Presentació de l’habitació
Jocs
Cançons

Funcions

Comunicar a classe

Presentar i descriure l’habitació
Situar alguna cosa a l’espai
Parlar de les activitats, del que fem en el nostre temps lliure
Fixar una trobada
Lèxic

Preposicions per situar-se a l’espai

L’habitació, els mobles i els objectes
Activitats d’oci
Expressions per comunicar-se a la classe
Gramàtica

La interrogació

Verbs pouvoir i vouloir + infinitiu
Jouer au... Jouer du....
Faire du...
Preposicions de lloc
Present dels verbs del 3r grup
Moi aussi, moi, non plus
Articles contractes
Civilització

L’educació a Europa i fora d’Europa

La literatura i les adaptacions cinematogràfiques d’algunes pel·lícules

Mòdul 2

Tipologia dels textos

Còmics

Textos narratius
El relat oral d’una experiència viscuda
Diàlegs i monòlegs
Jocs de lògica
Funcions

Expressar sensacions i emocions

Parlar del que es farà en un futur immediat
Explicar una experiència passada
Indicar i preguntar a qui pertany un objecte

Lèxic

Sensacions

Verbs que es conjuguen amb être en el passé composé
Vocabulari de les peces de roba
Gramàtica

Avoir + sensacions

Avoir envie+ de

Avoir besoin +de

Futur proche
Passé composé
Participis passats
Adjectius demostratius
Civilització

El monument de Caen

La pau : organitzacions i líders mundialsMòdul 3

Tipologia dels textos
Cançons
Diàlegs
Notícies
Cartells

Funcions
Descriure una casa
Presentar la família
Explicar una festa
Parlar de les activitats professionals
Explicar projectes realitzats a l’escola
Expressar la possessió

Lèxic
Parts de la casa
Mobles
Família
Accions quotidianes
Professions

Gramàtica
Passé composé en negatiu
Passé composé dels verbs pronominals
Adjectius possessius

Civilització
Geografia dels països francòfons
Vida a la Bretanya
Maneres de viure la solidaritat a l’escola


Mòdul 4

Tipologia de textos
Diàlegs en línia
Diàlegs
Còmics
Receptes

Funcions
Fer previsions
Parlar del futur
Enumerar productes d’alimentació
Demanar un producte en una botiga
Demanar i indicar direccions

Lèxic
Botigues
Productes d’alimentació
Expressions de quantitat

Gramàtica
Futur simple: verbs regulars i irregulars
Articles partitius
Els quantitatius
Pas de (repàs)
Pronom en

Civilització
Tradicions culinàries


Mòdul 5

Tipologia de textos
Conversa informal
Diàlegs
Conversa telefònica
Díptic turístic

Funcions
Descriure l’aparença física
Fer apreciacions sobre la vestimenta
Escollir el menú al restaurant i demanar
Demanar i indicar direccions

Lèxic
Vestimenta
Opinions sobre la vestimenta
Al restaurant
Nom dels plats
La ciutat
Mitjans de transport

Gramàtica
Pronoms personals COD
Imperatiu i pronoms personals COD
Verb venir amb mitjà de transport

Civilització
Geografia i història d’Avinyó
La cultura de la moda a França

Mòdul 6

Tipologia de textos
Debats
Estrofes rimades
Relat
Concurs

Funcions
Demanar i donar l’opinió
Expressar la negació
Comparar
Indicar la cronologia de diverses accions
Explicar un fet passat, descriure la situació

Lèxic
Expressions d’opinió i argumentació
Animals
Adverbis de temps

Gramàtica
Negació: ne... pas / rien / personne / jamais / plus
Comparatius i superlatius
D’abord... ensuite... après...
C’était, il y avait

Civilització
Els debats actuals
Divulgació científica
Anatomia humana


Procediments i pràctica de competències
Aspectes generals.
El treball cooperatiu serà una constant durant el curs. Per tal de donar continuïtat als grups, a principi de curs es proposa l’activitat “On fait des équipes!”, que implica recerca d’informació, cultura francesa i cooperació, per tal de crear uns grups estables  que seran la base del nostre treball.

Així mateix, s’incentivarà la competència digital a través de la utilització d’aplicacions específiques com Quizzyourself i Thinglink.

Es fomentarà així mateix la co-avaluació i la co-elaboració de materials. Els alumnes de S4 elaboraran materials per als seus companys de curs i per als alumnes de S3, per tal de reforçar un cop més la noció que el francès serveix per a FER activitats que tenen repercussió en el món real.

Es treballarà en especial la competència oral, lligada a valors com l’autoestima i el respecte mutu, a través de les nombroses presentacions orals.

L’ aprenentatge es farà bàsicament inductiu i es facilitarà a l'alumne el material necessari per la recerca (biblioteca de classe, obres de consulta, material audiovisual). El domini de les formes gramaticals s'assolirà amb la pràctica contínua de les quatre destreses fonamentals: escoltar, llegir, parlar i escriure. A partir de models de situacions reals, treballarem nocions elementals de la gramàtica emfatitzant l'ús de la llengua per comptes dels conceptes tècnics. Els alumnes han d'usar la llengua com una eina per relacionar-se amb el seu entorn, no com una funció metalingüística del llenguatge. El treball individual i creatiu dels alumnes és especialment emfatitzat en els projectes. D'acord amb models de referència, hauran d'elaborar petits texts i diàlegs sobre fets quotidians o imaginaris per tal de demostrar la seva competència comunicativa.
 Comprensió oral
 - Capacitat d’entendre una conversa sobre fets de la vida quotidiana.
- Capacitat de preguntar, de respondre, d’explicar fets de la vida pròpia i dels altres i també d’utilitzar el francès a classe.
- Capacitat per entendre els diàlegs, les “pel·lícules” i els llibres adaptats al seu nivell.
Comprensió escrita
 - Preguntes sobre el contingut d’un text, d’un document, d’una informació escrita.
 - Coneixements adquirits en relació a fets comunicatius, lèxics, gramaticals i capacitat d’elaborar diàlegs o petits textos amb una determinada fita comunicativa.
 - Relacionar la informació amb les imatges que l’acompanyen.
 Expressió oral
 - Capacitat de preguntar, de respondre, d’explicar fets de la vida pròpia i dels altres i també d’utilitzar el francès a classe.
- Reproducció i memorització de models.
 - Reconstrucció de models.
 - Creació o invenció de petits diàlegs, poesies i situacions de la vida quotidiana.
-               Participació activa en les diferents activitats comunicatives.
-               Utilització del francès en les activitats de classe.
 - Cantar cançons i escenificacions de jocs verbals.
 Expressió escrita
 - Reconstrucció de petits diàlegs treballats oralment.
 - Còpia de petits textos en el quadern personal.
 - Creació de petits textos.
 - Reflexió sobre la llengua i sobre l’aprenentatge propi.
- Creació de postals o cartes.
- Es fomentaran els intercanvis amb altres estudiants via Internet.


Actituds, valors i normes.
-               Apreciar el valor de la comunicació en general i en particular de la comunicació en llengua estrangera i gaudir-ne.
-               Interioritzar que el francès és una llengua que ens serveix per a FER coses i que aquestes coses que tenen repercussió en el món real.
- Valorar i respectar les diferències que es troben en una altra cultura.
- Respectar les normes negociades a classe.
- Col·laborar amb el grup i respectar el treball de grup. 
- Reforçar l’autoestima i la confiança en si mateix.


Coordinacions amb altres seminaris

- Elaboració de criteris per a l’avaluació amb els Seminaris d’anglès, llengua castellana i llengua catalana.
- Intercanvis d’opinions sobre el progrés d’alumnes que cursen dues llengües estrangeres. (Seminari d’anglès)
 - Col·laboració en les sortides.
- Acords sobre gestió de l’aula d’Aprenentatge d’Idiomes i les adquisicions del Departament. (Seminari d’anglès)


Criteris d’avaluació.
Es farà com a mínim dos exàmens escrits al final de cada dossier. També es valoraran altres aspectes com la feina a classe i a casa, l’actitud i l’interès envers la matèria amb el següent percentatge:
80% Comprensió oral. Exàmens. Treballs fets tant a casa com a classe.
20% Bon comportament a classe. Participació activa a classe. Treball, constància. Respecte envers els altres. Cura del material. Puntualitat i assistència.


Contribució de la matèria de Francès al desenvolupament de les competències bàsiques

La incorporació de competències bàsiques al currículum permet posar l’accent en aquells aprenentatges que es considerin imprescindibles. Són aquelles competències que ha d’haver desenvolupat un/una jove en acabar l’ensenyament obligatori per poder aconseguir la seva realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de seguir amb el seu aprenentatge al llarg de la seva vida.
En el marc de la proposta realitzada per la Unió Europea, s’han identificat vuit competències bàsiques:
1.   Competència en comunicació lingüística
2.   Competència matemàtica
3.   Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
4.   Tractament de la informació i competència digital
5.   Competència social i ciutadana
6.   Competència social i artística
7.   Competència per aprendre a aprendre
8.   Autonomia i iniciativa personal
L’aprenentatge del francès contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques en:

- Competència en comunicació lingüística
 Complementant, enriquint i omplint amb nous matisos aquesta capacitat comunicativa general. Utilitzant aquesta nova llengua que és per a ells el francès com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, interpretació i comprensió de la realitat, de construcció i comunicació del coneixement i d’organització i regulació del pensament, les emocions i la conducta.

- Competència d’aprendre a aprendre
 L’aprenentatge d’una llengua estrangera i en aquest cas el francès ha d’incloure la reflexió sobre el propi aprenentatge. Això comporta la consciència d’aquelles capacitats que entren en joc en l’aprenentatge com l’atenció, la concentració, la memòria, la comprensió, l’expressió lingüística i l’assoliment d’objectius entre altres.

 - Competència social i ciutadana
 Conèixer una llengua implica conèixer els trets i els fets culturals vinculats a les diferents comunitats dels seus parlants, això afavoreix la comprensió de la realitat social que es viu i l’acceptació de les diferencies culturals així com promou la tolerància i la integració i ajuda a comprendre i apreciar les diferencies.

- Competència en tractament de la informació i competència digital
A la classe de francès, s’utilitza la comunicació a través de canals tecnològics, creant contextos reals i funcionals de comunicació. Aquesta competència consisteix a disposar d’habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació.

- Competència artística i cultural
Es contribueix al desenvolupament d’aquesta competència si les produccions lingüístiques que s’utilitzen contenen un component cultural

- Autonomia i iniciativa personal
En el treball individual i de grup dels alumnes es fa especial èmfasi en l’elaboració de projectes, petits textos i diàlegs sobre fets de la vida quotidiana, en aquests treballs han de posar a prova la seva capacitat i les seves estratègies per tal d’obtenir informació, gestionar-la i utilitzar-la a les seves produccions de la manera més autònoma possible. L’estudi de la gramàtica es fa també amb un enfocament inductiu que permetrà que els alumnes trobin les normes i estructures de la llengua que aprenen.